Danh muc san pham

Hotline: 0982 78 78 21

Tư vấn chung: 0982 78 78 40

Đào tạo ATLĐ Hà Nội: 0978 86 86 34

Toefl-B1-Đấu thầu: 0985 86 86 35

Đào tạo ATLĐ : 0982 78 78 40

Văn thư - Thư ký: 0973 86 86 84

Du lịch: 094 68 68 903

Các lớp Xây dựng: 0982 78 78 40

ISO: 0982 78 78 40

Tư vấn Nghề: 094 68 68 906

 Từ khóa:

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Học nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Đào tạo thiết kế website

Học khai hải quan điện tử

Nghiệp vụ đấu thầu

Đào tạo kế toán

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

 

 

 

Đào tạo Ngạch chuyên viên và Chuyên viên chính

 

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

                                                    

Số:        /ĐHNV-QLĐT

V/v thông báo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày      tháng       năm 2017

 

                    Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

 

 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

1. Mục đích chung của khóa học:

-  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán  bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có mã ngạch 01- 003 và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Kinh phí tổ chức khóa học:

Tại Hà Nội3.400.000 đ/hv/khóa

Tại Hồ Chí Minh: 3.500.000 đ/hv/khóa

7. Thời lượng và dự kiến khai giảng:

- Lớp 1: (Học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (học trong 3 tuần)

- Lớp 2: (Học thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (học trong 6 tuần).

 

 

II. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

1. Mục đích chung của khóa học:

-  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 4.0 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 9 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Kinh phí tổ chức khóa học:

Tại Hà Nội3.600.000 đ/hv/khóa

Tại Hồ Chí Minh: 4.000.000 đ/hv/khóa

7. Thời lượng và dự kiến khai giảng: 06/5/2017 ( Thứ 7 và CN)

 

III. Địa điểm liên hệ đăng ký học:

Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam

Cơ sở 1: A3P2 - Tập thể Giáo viên - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội –

Cở sở 2: 451, Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội – 04. 37932609 / 04.37938053

 Cở sở 3: Số 195, đườngD2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM – 08.66842278

cơ sở 4:  số 4 Tiểu La - Phường Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - Đà Nẵng - 0982787821

 

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Fax và liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

 

           

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Dũng

 

 

 

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN

THAM DỰ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN NĂM 2017

 

Kính gửi:  …………………………………………..

 

Tên đơn vị: …………………….………………………………………........

Địa chỉ: …………………………………….……………………………......

Số điện thoại: ………......................... Fax: …….……………………..........

Thủ trưởng đơn vị: .........................................................................................

Đăng ký cho các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp bồi dưỡng (Ghi tên Chương trình bồi dưỡng): .................................................................................

........................................................................................................................

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

….

 

 

 

 

          Đề nghị Phòng Quản lý đào tạo tiếp nhận và gửi thông báo nhập học cho các học viên.

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

  

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

 

 

STT

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú

Phần I. Kiến thức chung

1

CĐ 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị

CĐ 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8

 

 

2

CĐ 3: Công vụ, công chức

CĐ 4: Đạo đức công vụ

8

 

 

3

CĐ 5: Thủ tục hành chính nhà nước

CĐ 6: Cải cách hành chính nhà nước

8

 

 

4

CĐ 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

8

 

 

5

CĐ 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

 

8

 

 

6

CĐ 9: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương

4

 

 

7

Ôn tập, kiểm tra (lần 1)

4

 

Phần II. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

CĐ 1: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

 

 

9

CĐ 2: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

 

8

 

10

Ôn tập, kiểm tra (lần 2)

4

 

Phần III. Các kỹ năng

11

CĐ 1: Quản lý thời gian

CĐ 2: Kỹ năng làm việc nhóm

8

 

12

CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp

4

 

13

CĐ 4: Quản lý hồ sơ

8

 

14

 CĐ 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 CĐ 6: Kỹ năng viết báo cáo

8

 

15

CĐ 7: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

8

 

16

Ôn tập kiểm tra (lần 3)

4

 

17

Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống

4

 

18

Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

4

 

 

Bế giảng lớp học

 

 

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Ngày học

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú

     Phần I. NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

 

CĐ 1:Lý luận về hành chính nhà nước

CĐ 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước

8

 

2

CĐ 3: Quyết định hành chính nhà nước

CĐ 4: Tổng quan về chính sách công

8

 

 

3

CĐ 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

8

 

4

Ôn tập và Kiểm tra (lần 1)

4

 

5

CĐ 6 : Quản lý tài chính công

CĐ 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

 8 

 

6

CĐ 8:  Chính phủ điện tử

8 

 

 

7

CĐ 9: Văn hóa công sở

CĐ 10: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

8

 

8

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương

Chuyên đề Báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

8

 

9

Ôn tập và Kiểm tra (lần 2)

4

       

     PHẦN II. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

10

CĐ 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8 

 

11

CĐ 2: Chuyên đề Báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

 

4

 

    PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN

 

12

CĐ 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

CĐ 2: Kỹ năng thuyết trình

 8

 

13

CĐ 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

CĐ 4: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

8 

 

14

CĐ 5: Kỹ năng phân tích công việc

CĐ 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ

8

 

15

Ôn tập và kiểm tra (lần 3)

4

 

   PHẦN IV. ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

16

Đi thực tế

8

 

17

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

4

 

18 

Viết tiểu luận cuối khóa

 

 

19

Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

 

 

 

Bế giảng và phát chứng chỉ

 

 

 

 

 


Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam
Trụ sở chính: A3P2 - Tập thể Giáo viên - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
VP Hà Nội : 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội
VP HCM : Sô 195 - đường D2 - P.25 - Q. Bình Thạnh - TPHCM
VP ĐN: Số 4 Tiểu La- P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103005468 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/9/2004
Tel : 04.3793 8053 - 0982 78 78 40
Fax : 84.4.3793. 8052
Công ty quà tặng Đào tạo huấn luyện an toàn lao động